Зміст

1.Використання елементів проблемного навчання на уроках фізики

2.Роль демонстраційного експерименту з фізики в створенні проблемних ситуацій

3.Проблемні досліди в курсі фізики VIІІ класу

4.Проблемні досліди в курсі фізики X класу

5.Створення проблемних ситуацій на уроках фізики за допомогою цікавого експерименту

 Використання елементів проблемного навчання на уроках фізики

В умовах бурхливого науково-технічного і соціального прогресу зростає роль школи в підготовці молоді до су­спільно-корисної праці. Важливе завдання школи — давати учням міцні знання з основ наук, фор­мувати в них високу свідомість, готувати до життя й свідомого вибору професії. Велику роль у підго­товці учнів до суспільно корисної праці відіграє фізика. У процесі викладання фізики є можливість ознайомити учнів з найважливішими застосуваннями фізики в про­мисловості, сільському господарстві і на транспорті, фор­мувати навички користування різними вимірювальними приладами та інструментами, які широко застосовуються на практиці.

Щоб учні якісно засвоювали навчальний матеріал з фізики, учителі застосовують різні методи. Серед них важ­ливе місце посідає проблемне навчання, яке передбачає організацію пошукової діяльності учнів, оволодіння знан­нями на основі активної розумової діяльності, спрямованої на розв'язання завдань проблемного характеру, а також оволодіння методами добування знань.

Елементами системи є: створення проблемної ситуації; формулювання проблеми розробка та перевірка ро­бочих гіпотез; аналіз результатів пере­вірки робочих гіпотез; повернення до проблемної ситуації під кутом зору отриманих висновків.

Проблемне вивчення матеріалу по­чинається зі створення проблемної си­туації. Чому саме з проблемної ситу­ації, а не з формулювання проблеми? Якби навчання розпочинати відразу з формулювання проблеми, то учні сприйняли б цю проблему як не «свою» і, напевно, дехто з них подумав би: учитель її сформулював, тож учитель нехай її розв'язує. Виникає, таким чи­ном, необхідність здійснити такі кроки, які наблизили б проблему до уч­ня, тобто такі кроки, після яких учень проблему сприйняв би як власну. Отже, проблемна ситуація — це своєрідна драбина, користуючись якою можна вийти на формування проблеми, це засіб для формування інтересу учнів до даного питання. 

скачати   

Додати коментар


Захисний код
Оновити